image
PDD-NOS

PPD-NOS ( Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified) maakt deel uit van het autismespectrum.
PDD-NOS is een groepsnaam voor symptomen die niet te plaatsen zijn onder andere stoornissen.
Omdat dit tot een restgroep behoort, zijn er verschillende kenmerken die op de voorgrond staan,
bijvoorbeeld die van Autisme of ADHD.
Onder PDD-NOS vallen stoornissen die niet aan de criteria voldoen van de overige aandoeningen die vallen in de groep pervasieve ontwikkelingsstoornissen.
Er zijn geen harde criteria omdat PDD-NOS een restgroep is en de symptomen in vorm en intensiteit uiteen lopen.
Wel zijn er richtlijnen: Een duidelijke achterstand of beperking in de sociale interactie.
Er bestaan tekortkomingen in de (non-)verbale communicatievaardigheden of
Er is sprake van stereotype gedrag en interesse.


image