Zorgstichting de Rots

een ieder mens is uniek in persoon en problematiek.

 

AWBZ_ErkendZorgstichting “De Rots” is een stichting die ontstaan is vanuit jaren lange pleegzorg met deze doelgroep (mensen met een verstandelijke beperking en gedrag problemen).
Uit onze ervaring is gebleken dat er een tekort was aan stichtingen met een kleine bezetting, waar de huiselijkheid gewaarborgd was.
Vanuit die wens is in oktober 2010 onze stichting opgericht.

 

 

 

Werkwijze

Jongvolwassenen en volwassenen kunnen aangemeld worden van uit alle reguliere instanties.
Jongvolwassenen kunnen ook aangemeld worden vanuit instanties die betrokken zijn bij de jeugdzorg.

De Begeleiding

De begeleiding die binnen Zorgstichting “De Rots” gegeven wordt is sterk afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag van de cliënt.
Alle begeleiding is daarom in de eerste plaats individueel en op de cliënt gericht.

Activiteiten

Natuurlijk is er ook ruimte voor de nodige ontspanning. Zo worden er geregeld uitstapjes georganiseerd en gaan we regelmatig zwemmen.
Een keer in de maand bezoeken we de gezellige soos.

Waarom doe we dit

Een ieder mens is uniek in persoon en problematiek.

Bij Zorgstichting “De Rots” zijn wij er op gericht om aansluiting te vinden bij onze cliënten, met als doel het verbeteren van het algehele functioneren.

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten voor participatie (deelnemen aan nieuwe activiteiten) in aanmerking komen.
Dit doen wij door ze in hun kracht te laten komen, nieuwe vaardigheden aan te leren en mee te laten doen.

Hoe doen we dit

Wij doen dit in huiselijke sfeer met +/- 6 bewoners die intern kunnen verblijven (intramurale zorg). Onze bewoners hebben hun eigen kamer die ze naar eigen behoefte mogen Inrichten. Daarnaast zijn er ook gezamenlijke ruimten aanwezig, waar onze cliënten gezamenlijk kunnen eten drinken of gewoon gezellig samen kunnen zijn.
Dit bieden wij in 24 uur zorg, Ambulante Begeleiding (begeleiding bij u thuis)en Begeleidt Woonprojecten(zelfstandig wonen onder begeleiding), waarbij 24 uur een echtpaar aanwezig is. Vanuit dit perspectief bieden wij ondersteuning in alle levensgebieden (hulp bij problematiek, huishouden en geldzaken en zo voord).

Wat doen wij

We bieden hulp, begeleiding en onderkomen aan jongvolwassenen vanaf 18 jaar en volwassenen.
Onze doelgroep heeft veelal een licht verstandelijke beperking en/of gedrags- of verslavingsproblematiek. Tevens bieden wij dag- en weekendopvang en verzorgen wij aangepaste dagbesteding. Ook bieden wij de nodige begeleiding aan ouders.
Wij zijn bekend met de begeleiding van de diagnoses:

Dit alles kan gefinancierd worden middels :
PGB en ZIN ( Zorg in Natura ).

Onze Missie en Visie

Missie

Zorgstichting “De Rots” heeft de missie om de best mogelijke zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden aan jongvolwassenen vanaf 18 jaar en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of gedragproblematiek.

Daarnaast begeleiden wij jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking in ambulante vorm.
Dit verzorgen wij in een huiselijke sfeer met +/- zes cliënten in permanente bewoning.

Met als doel om een zo groot mogelijke zelfstandigheid te bewerkstelligen, waardoor eventueel cliënten de mogelijkheden krijgen om door te stromen in een begeleid woonproject middels kamertraining of ambulant.
Hierbij is ook de dagbesteding een onderdeel. Cliënten die mee doen aan de dagbesteding bij Zorgstichting “De Rots” beoefenen deze dagbesteding ook bij derden. Dit doen wij om de waarde van de arbeid- sociale participatie (actieve deelname) in de maatschappij te waarborgen.

Visie

Onze zorg bieden wij in huiselijke sfeer.
Met huiselijke sfeer bedoelen wij, de gezinsvorm waarin altijd één persoon aanwezig is.

Kernwaarden

Om onze missie en visie zo goed mogelijk uit te voeren hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Huiselijke sfeer;
  – Met huiselijke sfeer bedoelen wij, de gezinsvorm. In zorgstichting “De Rots” is permanent iemand aanwezig.
 • Kleinschalige woonvoorziening;
  – Met een kleinschalige woonvoorziening bedoelen wij +/- 6 cliënten per woning.
 • Een thuis/veilige basis bieden;
  – De cliënt mag zich thuis voelen, zoals een thuis in een (gezonde) thuissituatie zou moeten zijn.
  – Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Een warm plekje waar de cliënt zich veilig genoeg voelt om met zijn/haar probleem te durven of te kunnen komen.
 • Vaste begeleiding;
  – Wij streven er naar om de begeleiding uit vast personeel te laten bestaan waarin zoveel mogelijk een basisrooster wordt gewaarborgd. De bewoners zijn van te voren op de hoogte wie er per week aanwezig zijn.
  – Er is 24/7 een echtpaar aanwezig in elk huis. Daarnaast zijn er de vaste begeleiders in deeltijd. Deze begeleiders komen op vaste tijden per week terug zodat er per dag geen wisselende personeelsleden zijn.
 • Vaste structuur;
  – Een structuur/regelmaat die vast staat in de dagindeling/werkzaamheden zodat de cliënten weten waar ze aan toe zijn. Deze structuur wordt wel individueel toegepast en is dus op maat gesneden. Hier zijn onze cliënten het beste mee gebaat.

Zorg voor onze cliënten

Met onze zorg streven wij naar een zo optimaal mogelijke begeleiding van onze cliënten.Dit doen wij vanuit methodisch inzicht.

De Begeleiding

De begeleiding die binnen Zorgstichting “De Rots” gegeven wordt is sterk afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag van de cliënt.
Alle begeleiding is daarom in de eerste plaats individueel en op de cliënt gericht.

In principe worden onze cliënten bij alle voorkomende werkzaamheden en gedrag begeleid en ondersteunt op een positieve manier, omdat onze cliënten vaak weinig zelfvertrouwen hebben. Er wordt voor iedere cliënt individueel doelen opgesteld, die op een doelen/fase kaart worden weergegeven.
Het afspreken van doelen en het maken van afspraken worden ook vermeld in de plan van aanpak,en geldt voor al onze vormen van zorg die wij bieden.
Ook het leren houden aan gemaakte afspraken en het besef van normen en waarden wordt hierin meegenomen.

Wij bieden ook dagbesteding en verblijf.

Activiteiten

Natuurlijk is er ook ruimte voor de nodige ontspanning.
Zo worden er geregeld uitstapjes georganiseerd en gaan we regelmatig zwemmen.
Een keer in de maand bezoeken we de gezellige soos.
Ook de sportschool behoort tot de mogelijkheden.
Daarnaast hebben we geregeld spelletjes avonden.

Vormen van zorg die wij bieden:

Neem contact met ons op